ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

شرکت های تضامنی و مدارک مورد نیاز


شرکت تضامنی شرکتی است جهت انجام امور تجاری که بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود. در شرکت های تضامنی اگر دارایی و سرمایه شرکت جهت پرداخت قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء خود مسئول پرداخت کلیه قروض شرکت هستند. درصورتیکه بین شرکاء قراری خلاف این گذاشته شود در مقابل اشخاص ثالث، باطل خواهد بود و اعتبار قانونی نخواهد داشت.
در نام اینگونه شرکت ها نیز عنوان "شرکت تضامنی" بهمراه نام حداقل یک نفر از شرکاء باید قید شود.


مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تضامنی:
•    دو برگ تقاضانامه
•    دو نسخه از اساسنامه شرکت
•    دو برگ شرکت نامه
•    کپی شناسنامه همه شرکاء
•    در صورت نیاز اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند