ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

شرکتهای با مسئولیت محدود

ثبت شرکت

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است بمنظور انجام فعالیت های تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل شده و هر یک از شرکاء شرکت بدون اینکه سرمایه شان به سهام تبدیل شده باشد تنها به میزان سرمایه (نقدی یا غیرنقدی) خود در برابر تعهدات و قروش شرکت مسئول هستند.
در نام شرکت های با مسئولیت محدود نیز حتما" میبایست عنوان "با مسئولیت محدود" قبل یا بعد شرکت قید شود.


مدارک موردنیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
•    دو نسخه از اساسنامه شرکت
•    دو برگ شرکت نامه
•    دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
•    کپی شناسنامه کلیه شرکاء و مدیران عامل بعلاوه ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت نیاز
•    دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند