ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

شرکت های سهامی خاص

ثبت شرکت

شرکت سهامی خاص شرکتی است که کلیه سهام آن تنها توسط موسسین تامین میشود. سرمایه شرکت های سهامی خاص نیز به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام آن محدودبه مبلغ اسمی سهام آنها است.


مدارک لازم جهت تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص:
1.    درصورت نیاز ارائه مجوز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
2.    کپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین شرکت
3.    دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء کلیه صفحات آن توسط سهامداران
4.    دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که توسط مدیران منتخب مجمع به امضا رسیده باشد.
5.    دو ورق اظهارنامه تکمیل شده شرکت سهامی خاص و امضا توسط کلیه سهامداران
6.    دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء کلیه سهامداران و نیز بازرسین رسیده باشد.

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند