ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

ثبت شرکت مختلط

ثبت شرکت مختلط (2)

چهارشنبه, 05 آبان 1395 ساعت 17:07

مدارک ثبت شرکت مختلط

نوشته شده توسط

ثبت شرکت

همانطور که در مطالب قبلی ذکر کردیم شرکت مختلط بر دو نوع است : 1- شرکت مختلط سهامی 2- شرکت مختلط غیر سهامی که برای ثبت شرکت مختلط و غیر مختلط باید مدارکی را تهیه نمایید تا در مرحله ثبت شرکت به مشکل بر نخورید و همچنین به راحتی بتوانید مراحل ثبت شرکت را طی کنید. شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکاي سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود. شرکاي سهامی کسانی هستند که سرمایهي آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوي القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه هاي است که در شرکت دارند. شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که براي امور تجاري تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل میشود. شریک ضامن، مسئول کلیه ي قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.
در ادامه مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی و شرکت سهامی مختلط را بیان می کنیم .
1- مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط غیر سهامی :
                  1- نسخه مصدق از شرکت نام

                  2- یک نسخه مصدق از اساسنامه
                  3- اسامی شرکت و یا شرکای ضامن
2- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط سهامی :
                 1- یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
                 2- یک نسخه مصدق از اساسنامه
                  3- اسامی مدیر یا مدیران شرکت
                  4- نوشته هاي با امضاي مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لاقل ثلث از آن سرمایه
                  5- سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40، 41 و 44
                 6- نوشته هاي با امضاي مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایهي نقدي شرکاي ضامن و تسلیم تمام سرمایهي غیرنقدي با تعیین قیمت حصه هاي غیرنقدي

 

ثبت شرکت

چهارشنبه, 14 مهر 1395 ساعت 11:35

ثبت شرکت مختلط

نوشته شده توسط

ثبت شرکت

یکی دیگر از انواع شرکت شرکت مختلط است که دارای دو نوع شرکت مختلط غیر سهامی و شرکت مختلط سهامی است و بهتر است قبل از انجام امور ثبت شرکت با این نوع از شرکت ها هم آشنا بشوید تا بتوانید تصمیم بهتری برای ثبت شرکت بگیرید و به راحتی مراحل ثبت شرکت را طی کنید .
شرکت مختلط غیرسهامی
شرکت مختلط شرکتی است که برای انجام امور اقتصادی تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.


شرکت مختلط سهامی
شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیداشود .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.
می دانیم که ثبت شرکت مراحل زیادی دارد پس بهتر از قبل از اقدام به ثبت شرکت با انواع آن و قوانین حاکم بر نحوه ثبت ان ها آشنا شوید و با مشاوره یک شرکت معتبر در زمینه ثبت شرکت اقدام به ثبت شرکت نمایید تا در آینده متضرر نشوید و همچنین شرکتی را به ثبت برسانید که با زمینه کاری شما مرتبط باشد .

ثبت شرکت

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند