ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

شرکت های سهامی عام

ثبت شرکت


شرکت سهامی عام شرکتی است سرمایه آن به سهام تبدیل شده و بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به عموم مردم تامین شده باشد.
در این گروه شرکتها، عنوان "شرکت سهامی عام" میبایست قبل یا بعد از نام شرکت و بدون فاصله با آن در سر در ساختمان شرکت و نیز تمامی اطلاعیه های، اوراق و آگهی های شرکت بصورت واضح و خوانا قید گردد.


مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام:
اسناد و مدارک موردنیاز برای کسب اجازه پذیره نویسی شرکت سهامی عام در حال تاسیس از مرجع ثبت شرکت:
•    کپی شناسنامه موسسین
•    دو نسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام
•    دو نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام
•    دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
•    رسید بانکی مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه، تعهد توسط موسسین


مدارک موردنیاز برای تاسیس شرکت:
•    دو نسخه اساسنامه
•    دو نسخه اظهارنامه
•    دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره (تعداد مدیران عامل حداقل 5 نفر)
•    فتوکپی شناسنامه مدیران
•    آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه کثیرالانتشار
•    ارائه مجوز یا موافقت اصولی و یا در صورت نیاز اخذ مجوز از مراکز ذیصلاح

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند