ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

چگونگی تغییر موضوع فعالیت شرکت


تغییر موضوع و زمینه فعالیت تجاری شرکت ها از نظر قانونی بلامانع است. این تغییرات معمولا" افزودن فعالیتی و یا کم کردن موردی در موضوع فعالیت شرکت میباشد و در مواردی هم تغییر کلی موضوع شرکت خواهد بود.
این مورد را نیز باید مدنظر داشت که گاها" تغییرات اعمالی در موضوع شرکت بخصوص اضافه کردن موردی به زمینه کاری شرکت، مستلزم اخذ مجوزهای کاری خواهد بود.

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند