ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

چگونگی تغییر آدرس شرکت


منظور از تغییر آدرس شرکت، انتقال شرکت از مکانی به مکان شرکت است.
مدارکی که برای این منظور لازم است عبارتست از:
کپی آگهی تاسیس شرکت یا روزنامه رسمی آن، کپی کارت ملی همه اعضاء شرکت و آدرس جدیدی شرکت بصورت دقیق
جهت ایجاد نمایندگی یا شعب نیز مراحل انجام کار به این همین منوال است.

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند