ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

انحلال شرکت چگونه انجام میگیرد؟

دلایل انحلال شرکت های سهامی:


زمانیکه شرکت هدف و موضوعی که برای آن تشکیل شده است انجام پذیرفته یا انجام آن غیرممکن است.
در صورتیکه شرکت مذکور برای مدت زمان معینی تاسیس شده و مدت زمان آن به اتمام رسیده باشد و این زمان قبل از منتقضی شدن تمدید نشده باشد.
در صورتیکه از دادگاه حکم قطعی در خصوص انحلال شرکت صادر شده باشد.
در صورت ورشکستگی شرکت
در مواقعی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر دلیلی به انحلال شرکت رای دهند.
در مواردی که دادگاه حکم انحلال شرکتی را صادر کند افراد ذی نفع با مراجعه به دادگاه مواردی را از دادگاه تقاضا میکنند که به شرح ذیل است:
درصورتیکه مجمع عمومی سالیانه جهت رسیدگی به حسابهای سالهای مالی به تفکیک هرسال تا دو ماه از تاریخی که در اساسنامه شرکت معین شده است، تشکیل نشده باشد.
در مواقعی که پس از ثبت شرکت تا یکسال هیچ فعالیت تجاری صورت نپذیرفته باشد. همچنین در مواقعی که فعالیت های شرکت بیش از یکسال متوقف شده باشد.
در مواقعی که شخص یا اشخاصی در سمت مدیریت یا برخی از اعضای هیات مدیره مشغول فعالیت نبوده و یا به عبارتی شخصی را برای این سمت ها تعیین نکرده باشند این امر بیش از شش ماه بطول بیانجامد.

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند