ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

ثبت شرکت صنایع غذایی

ثبت شرکت صنایع غذایی

 

 

ثبت شرکت صنایع غذایی برای کسب وکارهایی که در زمینه صنعت مواد غذایی فعالیت می نمایند و می خواهند به واسط ثبت شرکت فعالیت خود را با رسمیت بیشتری به اجرا درآورند عنوان می گردد و بدین منظور می بایست  مجوز از سازمان بهداشت و نهادهای غذایی کسب نمایند.

 

 

 

ثبت شرکت مواد غذایی

 

 

ثبت شرکت صنایع غذایی و مواد غذایی با گرفتن مجوز از سازمان بهداشت و صنایع غذایی همراه می شود و  پس از آن می توانید با ارائه مدارک اهراز هویت خود می توانند به منظور ثبت شرکت اقدام نمایند.

ارائه مدارک هویتی در خصوص هیئت مدیره 

ثبت شرکت مواد غذایی

ثبت شرکت صنایع غذایی

 

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند