ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

راهنمای چگونگی پلمپ دفاتر تجاری (دفاتر قانونی)

ثبت شرکت

جهت پلمپ دفاتر تجاری شرکتها و موسسات در ایران و دیگر کشورها، تمامی تجار مکلف به پلمپ  دفاتر روزنامه، دفتر کل و دفتر داراریی هستند.


دفترروزنامه
دفتر روزنامه دفتری است که در آن تمامی مطالبات روزانه، داد و ستدها، واردات و صادرات تجارتی با جزئیات و بصورت روزانه میبایست از جانب تاجر در آن ثبت شود. پلمپ این دفاتر قانونی از جانب ادارات ثبت سراسر کشور انجام میگیرد.


دفتر کل
دفتر کل دفتری است که میبایست کلیه داد و ستدها و مطالبات را حداقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج کرده و ضمن دسته بندی آن هر دسته را در صفحه ی مربوط خود بطور خلاصه و مفید ثبت گردد.


دفتر دارایی
دفتر دارایی دفتری است که سالانه تکمیل میشود به این صورت که تاجر در پایان هر سالا میبایست صورت جامعی از تمامی دارایی های منقول و غیر منقول، بدهی ها و مطالبات سال گذشته را بصورت ریز دسته بندی و در آن ثبت کند و در پایان آنرا امضاء نماید. هر موسسه یا شرکتی حتی شرکت های تعاونی مصرف یا تعاونی مسکن که در اداره های ثبت به ثبت میرسند مکلف هستند نسبت به تهیه دفاتر پلمپ شده اقدام نمایند.
تمامی بانک ها جهت ثبت عملیات سالانه خود دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه، کل و دارایی) دریافت میکنند که باید دسته بندی و به ترتیب تاریخ در ورق های دفتر تمامی داد و ستدها مکتوب وارد شود. در وارد کردن عملیات در عهر یک از دفاتر قانونی باید دقت داشت تا خط خوردگی یا قلم خوردگی پیش نیاید همچنین تراشیدن و سطری را خالی گذاشتن و یا بین سطور نوشتن ممنوع میباشد.
تمامی دفاتر تجاری پس از پایان هر سال مالی تا حداقل 10سال نگهداری میشود.
بنا به ماده 13 قانون دفاتر قانونی، شخصی که جهت پلمپ دفاتر قانونی خود به یکی از ادارات ثبت شرکت ها مراجعه میکند ابتدا میبایست برگه اظهارنامه پلمپ دفتر تجارتی قرار گرفته در بخش فروش اوراق بهادار را تهیه کند ضمن اینکه مشخص کند تعداد دفاتر قانونی چند جلد میباشد. برگه اظهارنامه میبایست از جانب مدیریت عامل شرکت یا موسسه مربوطه تکمیل و امضا و مهر شده با درج شماره ثبت موسسه یا شرکت در برگه منعکس گردد. اگر فرد مراجعه کننده نماینده شرکت یا بازرگان باشد میبایست کارت ملی بهمراه داشته و مشخصات کامل وی در پایین برگه ذکر شود. شخص مراجعه کننده دفتر را تحویل گرفته، قیطان کشی کرده  ضمن تکمیل اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی به اداره ثبت شرکت ها، بخش پلمپ دفاتر قانونی مراجعه مینماید.

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند