ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

ثبت شرکت هلدینگ

ثبت شرکت

 

برای ثبت شرکت هلدینگ باید شروطی را رعایت کنید تا مجوز برای ثبت شرکت را کسب کنید.که در ادامه این شروط را بررسی می کنیم.
1-شروط دریافت موافت اصولی با ثبت شرکت
فردی که می خواهد شرکت هلدینگ به ثبت برساند باید درخواست خود را طبق فرم "تقاضای صدور تاسیس شرکت مادر" به همراه فرم "پرسشنامه داوطلب سمت مدیر عاملی " را تکمیل کند و توسط اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل پیشنهادی برای سازمان بورس بفرستد و سازمان بورس پس از بررسی مدارک و شرایط لازم موافقت اصولی خود را برای ثبت شرکت هلدینگ اعلام میکند.
2-شروط اعطای جواز تاسیس
درصورت موافقت اصولی ، شرکت ملزم است مدارک تعلام شده توسط سازمان بورس را ظرف مدت مقرر تکمیل نماید و بعد از تکمیل مدارک سازمان نامه ای مبنی بر اجازه تاسیس شرکت و ثبت شرکت هلدینگ نزد مرجع ثبت شرکت ها را صادر خواهد کرد.


3-شروط اعطای جواز فعالیت پس از صدور جواز تاسیس
بعد از اعلام موافقت با تأسیس شرکت، متقاضی باید طی مهلت مقرر شرکت را نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسانده و مدارک مربوطه را به سازمان ارایه دهد.بعد از ثبت نهاد مالی نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، شرکت مدارک لازم را برای ثبت نزد سازمان ارایه می نماید و در صورت احراز شرایط، مجوز فعالیت برای شرکت صادر می گردد.

 

 

ثبت شرکت
ثبت شرکت

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند