ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

هلدینگ چیست؟

ثبت شرکت

 

هلدینگ در واقع یک نوع شرکت سهامی است که دارای شرکت های زیر مجموعه دیگر بوده و کنترل شرکت های زیر مجموعه مستقیما زیر نظر مدیران و هیئت مدیره هلدینگ است و شرایط خاصی برای ثبت شرکت هلدینگ وجود دارد که باید حتما رعایت شود تا مجوز ثبت شرکت هلدینگ داده شود. شرکت هلدینگ با خریدن بخش همده ای از سهام یک شرکت می تواند در آن شرکت حق رای داشته باشدو به شرکت دوم شرکت فرعی یا وابسته می کوییم که این نوع شرکت ها هویت قانونی خودشان را به عنوان شرکت های مجزا حفظ می کنند.


انواع هلدینگ
1-هلدینگ های محصولی که همه ی شرکت های تابعه ی آن یک نوع محصول تولید میکنند.
2-هلدینگ هایی که از یک شرکت بزرگ ایجاد شده اند.
3-هلدینگ زنجیره تامین:ابن نوع هلدینگ که یعنی همه ی شرکت های تابعه ی ان در راستای رسیدن به یک هدف مشترک فعالیت های مختلفی دارند.
4-هلدینگ مختلط : این نوع هلدینگ که از شرکت هایی با فعالیت های مختلف تشکیل شده اند.

 

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند