ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی

ثبت شرکت

همانطور که در مطالب قبلی شرکت های سهامی خاص و شرکت های سهامی عام را معرفی کردیم در شرکت هایی که در مرحله ثبت شرکت به صورت شرکت سهامی خاص و یا شرکت سهامی عام ثبت شده اند می تواند بعد از ثبت شرکت سهامی که بین اعضای شرکت تقسیم شده است را انتقال به کسی دیگر داد و یا آن را بین افراد بیشتری تقسیم کرد که امروز می خواهیم صفر تا صد قوانین انتقال سهام را بررسی کنیم.

 

درصورتی نقل و انتقال سهام را در شرکت های سهامی می توان انجام داد که یکی از حالات زیر برای شرکت سهامی مورد نظر بوجود آمده باشد.
1-در صورتی که یکی از سهامداران از شرکت خارج شود و سهام خود را به بقیه اعضای شرکت انتقال دهد.
2-در صورتی که یکی از سهامداران شرکت از شرکت خارج شود و سهام خود را به شخص جدیدی در شرکت انتقال دهد.
3- در صورتی که یک یا چند نفر از سهامداران شرکت از شرکت و واگذاری سهام خود را به اشخاص جدید در شرکت و اعضای قبلی انتقال دهد.
4-خروج کلیه سهامداران شرکت و واگذاری سهام خود به اشخاص جدید در شرکت که به نوعی واگذاری شرکت و امتیازات ان به اشخاص جدید می باشد.
که در صورت برروز هر کدام از حالات فوق باید مراحل خاصی را برای انتقال سهام طی کنید.
و باید توجه داشته باشید که سهام درکل دو نوع است سهامی که قابلیت انتقال دارد و نیز سهامی که قابلیت انتقال ندارد.جهت نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی اصولاً باید صورتجلسه ای تنظیم کنید و افراد در آن سهام خود را واگذار نمایند. سپس فروشندگان و خریداران با مراجعه به ممیز مالیاتی شرکت مربوطه و پرداخت مالیات انتقال سهام خود اقدام به اخذ گواهی پرداخت مالیات نمایند و آن را به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند تا در پرونده ثبتی شرکت باقی بماند.

 

نقل و انتقال سهام
نقل و انتقال سهام

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند